Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Techniki Budowlanej Przeczytaj artykuł "Informacje ogólne" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.itb.pl Wed, 19 Jun 2024 02:31:57 +0200 <![CDATA[Informacje ogólne]]> Początki działania Instytutu Techniki Budowlanej sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Po zakończeniu II wojny światowej, 24 maja 1945 r. został powołany Instytut Badawczy Budownictwa, który od 1949 roku działa pod nazwą Instytutu Techniki Budowlanej.

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych (ZLB ITB), w skład którego wchodzi 5 laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb oceny technicznej i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym oznakowaniem CE. Wyposażenie pomiarowe ZLB ITB nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące. Laboratorium wykonuje również usługi wzorcowania w zakresie udzielonej akredytacji dla klientów zewnętrznych.

Instytut  Techniki Budowlanej jest upoważniony do udzielania krajowych ocen technicznych (KOT ITB) dla większości wyrobów budowlanych.

Udzielanie europejskich ocen technicznych (ETA) Instytut prowadzi w ramach przynależności do Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA), która po 1 lipca 2013 r. zastąpiła Europejską Organizację ds. Aprobat Technicznych (również EOTA). Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, którego dotyczy.

Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną (nr 1488) Komisji Europejskiej i krajom członkowskim do realizacji zadań określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 (tzw. CPR czyli Construction Product Regulation), ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych.
Ponadto, ITB jest  jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych (nr akredytacji AC 020) i - w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością (nr akredytacji AC 072).

Instytut prowadzi w obszarze budownictwa certyfikację:

obowiązkową wyrobów i zakładowej kontroli produkcji, podczas której ocenia się:

  • stałość właściwości użytkowych i zgodność zakładowej kontroli produkcji na podstawie europejskich norm zharmonizowanych (hEN) lub europejskich ocen technicznych (ETAs), niezbędną do wydania przez producenta europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
  • stałość właściwości użytkowych i zgodność zakładowej kontroli produkcji na podstawie polskich norm, krajowych ocen technicznych (KOT), niezbędną do wydania przez producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B;

dobrowolną, w której ocenia się zgodność:

  • z wymaganiami kryteriów technicznych ITB,
  • systemów zarządzania,
  • kompetencji personelu,
  • usług.

Ważne miejsce w działaniach ITB zajmuje popularyzacja wiedzy związanej z budownictwem. Instytut upowszechnia wyniki prac badawczych, współpracując z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa, organizując konferencje, seminaria i szkolenia, publikując własne wydawnictwa oraz prowadząc największą w Polsce bibliotekę branżową.
Instytut aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum międzynarodowym m.in. poprzez liczny udział pracowników naukowych Instytutu w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych, normalizacyjnych oraz oceniających wyroby budowlane.

Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Zebrane wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa, jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.

W wyniku prowadzonej od kilku lat konsolidacji jednostek badawczo-rozwojowych sektora budowlanego, w strukturę ITB włączone zostały COBRBI "Hydrobudowa", COBRPEWB "Metalplast" oraz COBRTI "Instal". Obecnie Instytut posiada siedzibę w Warszawie oraz oddziały zamiejscowe: Oddział Mazowiecki w Pionkach, Oddział Śląski w Katowicach oraz Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Udostępniamy Państwu obszerny serwis informacyjny na stronach internetowych ITB, który pozwala na szybkie i pełne informowanie zarówno wszystkich podmiotów gospodarczych działających w obszarze budownictwa jak i indywidualnych użytkowników obiektów budowlanych o wynikach prac i podejmowanych działaniach na rzecz polskiego budownictwa.


]]>
https://bip.itb.pl/artykul/informacje-ogolne Tue, 21 Jun 2016 00:00:00 +0200