Jednostka Oceny Technicznej / Krajowa Jednostka Oceny Technicznej

Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej (JOT), upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych.

Europejskie Oceny Techniczne (ETA), zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, udzielane są dla wyrobów budowlanych, które nie są objęte lub nie są w pełni objęte europejskimi normami zharmonizowanymi. ETA stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.), Instytut Techniki Budowlanej jako Jednostka Oceny Technicznej jest również upoważniony do wydawania Krajowych Ocen Technicznych.

Krajowe Oceny Techniczne (KOT), zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, wydawane są dla wyrobów budowlanych, które podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym, a nie są objęte lub nie są w pełni objęte Polskimi Normami Wyrobów. KOT stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu, którego dotyczy znakiem budowlanym.

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych i Krajowych Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie wszystkich grup wyrobów wskazanych w Tabeli 1 załącznika IV do ww. rozporządzenia nr 305/2011, oprócz grupy 12 (Urządzenia bezpieczeństwa ruchy drogowego – wyposażenie dróg) oraz grupy 23 (Wyroby do budowy dróg).

Jednocześnie decyzją nr 4/KJOT/WB/17 z dnia 17 lipca 2017 r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako Krajowa Jednostka Oceny Technicznej (KJOT), upoważniona do wydawania Krajowych Ocen Technicznych dla wyrobów z grupy 35 (wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną) oraz grupy 37 (wyrobów do wentylacji i klimatyzacji) z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm). 

Wytworzył/ła: Dorota Falińska
Data utworzenia: 07-11-2019 08:48
Opublikował/ła: Dorota Falińska
Data opublikowania: 26-07-2016 00:00
Zmodyfikował/ła: Dorota Falińska
Data modyfikacji: 07-11-2019 08:48

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.